Page 12 - Uninet Annual Report 2562
P. 12

คณะผูบริหาร / ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ                                        คณะทำงาน

                     รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ มิตะถา

                 ผูอำนวยการ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

                                                                      1.   นายปณณธร ชุมปว            15.  นายศิริพงศ จันทรมาตร
                                                                      2.   นายศรุต จันทรไกร             16.  นางสาวทิพวัลย นอยวิบล

                                                                      3.   นายภูมิ ลายพัฒน            17.  นายกานตพงศ สุทธิประภา
                                                                      4.   นายวชิระ เชาวลิต             18.  นางสาวประทุมพร ปญสวัสดิ์

                                                                      5.   นายชาภิชญ จันทรสร            19.  นายกอเกียรติ พุธวัฒนะ

                                                                      6.   นายชูเชิด โสมภีร            20.  นายสุธนวัฒน เวียงสิมา
                                                                      7.   นางสาวปวีณา ยินดี            21.  นายสุพัชรพงษ บัวนาค

             ผูชวยศาสตราจารยประมา ศาสตระรุจิ   รองศาสตราจารย ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา                     8.   นายอรรถพร ณะรังษี            22.  นายธีรวัฒน กอบุญ
               รองผูอํานวยการ สํานักงานฯ        รองผูอํานวยการ สํานักงานฯ
                                                                      9.   นายณัฐภัทร หิรัญพงษ           23.  นายพัชรพงษ เอกสินิทธกุล
                                                                      10.  นายวิริยะ หิรัญพงษ           24.  นางสาวศิริรัตน ศรีวงศกรกฏ

                                                                      11.  นางสาวปยะนุช ปรางคมณี         25.  นางสาวธนิภัสสร คงจุย

                                                                      12.  นายเกรียงศักดิ์ เหล็กดี         26.  นายธีรยุทธ แตงวงษ
                                                                      13.  นางสาวเสาวนีย จุยฤทธิ์        27.  นายสำนวน หิรัญวงษ

                                                                      14.  นางสาวมีนา พิมพเหมือน         28.  รศ. สมศักดิ์ มิตะถา                นายสำนวน หิรัญวงศ             นายเอนก บุญสม
                ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศ         ผูเชี่ยวชาญดานโครงขาย
                                     สายเคเบิลใยแกวนำแสง
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17