Page 13 - Uninet Annual Report 2562
P. 13

คณะผูบริหาร / ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ คณะทำงาน

 รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ มิตะถา

 ผูอำนวยการ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

           1.   นายปณณธร ชุมปว            15.  นายศิริพงศ จันทรมาตร
           2.   นายศรุต จันทรไกร             16.  นางสาวทิพวัลย นอยวิบล

           3.   นายภูมิ ลายพัฒน            17.  นายกานตพงศ สุทธิประภา
           4.   นายวชิระ เชาวลิต             18.  นางสาวประทุมพร ปญสวัสดิ์

           5.   นายชาภิชญ จันทรสร            19.  นายกอเกียรติ พุธวัฒนะ

           6.   นายชูเชิด โสมภีร            20.  นายสุธนวัฒน เวียงสิมา
           7.   นางสาวปวีณา ยินดี            21.  นายสุพัชรพงษ บัวนาค

 ผูชวยศาสตราจารยประมา ศาสตระรุจิ รองศาสตราจารย ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา 8.  นายอรรถพร ณะรังษี 22.  นายธีรวัฒน กอบุญ
 รองผูอํานวยการ สํานักงานฯ รองผูอํานวยการ สํานักงานฯ
           9.   นายณัฐภัทร หิรัญพงษ           23.  นายพัชรพงษ เอกสินิทธกุล
           10.  นายวิริยะ หิรัญพงษ           24.  นางสาวศิริรัตน ศรีวงศกรกฏ

           11.  นางสาวปยะนุช ปรางคมณี         25.  นางสาวธนิภัสสร คงจุย

           12.  นายเกรียงศักดิ์ เหล็กดี         26.  นายธีรยุทธ แตงวงษ
           13.  นางสาวเสาวนีย จุยฤทธิ์        27.  นายสำนวน หิรัญวงษ

           14.  นางสาวมีนา พิมพเหมือน         28.  รศ. สมศักดิ์ มิตะถา นายสำนวน หิรัญวงศ นายเอนก บุญสม
 ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศ ผูเชี่ยวชาญดานโครงขาย
 สายเคเบิลใยแกวนำแสง
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18