Page 16 - Uninet Annual Report 2562
P. 16

โครงสรางพื้นฐานดานเครือขาย                                             ลักษณะการเชื่อมโยงและใหบริการเครือขาย UniNet

                                                                      สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
        สื่อสัญญาณใยแกวนำแสง (Fiber Optic)                                           ไดออกแบบและวางเครือขายในพื้นที่ของสถาบันและสถานศึกษา 1) เครือขายแกนหลัก  จำนวน   122 โหนด

                                                                    รวมถึงหนวยงานที่สามารถรองรับการเชื่อมโยงและกระจายจุด 2) เครือขายกระจาย  จำนวน  1,647 โหนด
            สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา มาใชประโยชนในการจัดการศึกษาและวิจัยของรวมถึงสมานรอยตอ   ใหบริการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยเนนที่ความพรอมของ
        ไดรับมอบภารกิจในการพัฒนาเครือขาย UniNet โดยการวาง รวมถึงสมานรอยตอระหวางการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษา และ     พื้นที่ บุคลากรของสถาบันการศึกษา เพื่อเปนสวนหนึ่งในการ 3) เครือขายปลายทาง จำนวน  9,210 โหนด
        ระบบโครงสรางพื้นฐานเครือขายแกนหลัก (Backbone Layer) และ เชื่อมโยงแหลงความรูตางๆ ทั้งในและตางประเทศใหสามารถจัดการ
        ระบบเครือขายกระจาย (Distribution Layer) และเครือขายปลาย เรียนการสอนและการศึกษาวิจัยรวมกัน โดยปจจุบันมีเคเบิลใยแกว พัฒนาและดูแลโครงขายเพื่อการศึกษาวิจัยรวมกัน โดยบริหาร
        ทาง (Last Mile) ดวยสื่อสัญญาณใยแกวนำแสง (Fiber Optic) นำแสงเชื่อมโยงโครงขายสื่อสารระหวางสมาชิกเครือขายสารสนเทศ จัดการเครือขายในป 2562 ออกเปน 3 ระดับ ไดแก
        ใหครอบคลุมไปยังสถาบันการศึกษาทุกระดับ  เพื่อเพิ่มขีดความ เพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  รวมระยะทางจำนวน  67,169
        สามารถในการเขาถึงและนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กิโลเมตร กระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
          ระดับเครือขาย   ระยะทาง (กิโลเมตร)

          เครือขายแกนหลัก        13,991

          (Backbone)          เครือขายระดับกระจาย      5,646

          (Distribution)


          เครือขายปลายทาง       47,532

          (Last mile)
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21