Page 17 - Uninet Annual Report 2562
P. 17

โครงสรางพื้นฐานดานเครือขาย ลักษณะการเชื่อมโยงและใหบริการเครือขาย UniNet

           สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
 สื่อสัญญาณใยแกวนำแสง (Fiber Optic) ไดออกแบบและวางเครือขายในพื้นที่ของสถาบันและสถานศึกษา 1) เครือขายแกนหลัก  จำนวน   122 โหนด

         รวมถึงหนวยงานที่สามารถรองรับการเชื่อมโยงและกระจายจุด 2) เครือขายกระจาย  จำนวน  1,647 โหนด
    สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา มาใชประโยชนในการจัดการศึกษาและวิจัยของรวมถึงสมานรอยตอ ใหบริการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยเนนที่ความพรอมของ
 ไดรับมอบภารกิจในการพัฒนาเครือขาย UniNet โดยการวาง รวมถึงสมานรอยตอระหวางการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษา และ พื้นที่ บุคลากรของสถาบันการศึกษา เพื่อเปนสวนหนึ่งในการ 3) เครือขายปลายทาง จำนวน  9,210 โหนด
 ระบบโครงสรางพื้นฐานเครือขายแกนหลัก (Backbone Layer) และ เชื่อมโยงแหลงความรูตางๆ ทั้งในและตางประเทศใหสามารถจัดการ
 ระบบเครือขายกระจาย (Distribution Layer) และเครือขายปลาย เรียนการสอนและการศึกษาวิจัยรวมกัน โดยปจจุบันมีเคเบิลใยแกว พัฒนาและดูแลโครงขายเพื่อการศึกษาวิจัยรวมกัน โดยบริหาร
 ทาง (Last Mile) ดวยสื่อสัญญาณใยแกวนำแสง (Fiber Optic) นำแสงเชื่อมโยงโครงขายสื่อสารระหวางสมาชิกเครือขายสารสนเทศ จัดการเครือขายในป 2562 ออกเปน 3 ระดับ ไดแก
 ใหครอบคลุมไปยังสถาบันการศึกษาทุกระดับ  เพื่อเพิ่มขีดความ เพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  รวมระยะทางจำนวน  67,169
 สามารถในการเขาถึงและนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กิโลเมตร กระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
 ระดับเครือขาย   ระยะทาง (กิโลเมตร)

 เครือขายแกนหลัก        13,991

 (Backbone) เครือขายระดับกระจาย      5,646

 (Distribution)


 เครือขายปลายทาง       47,532

 (Last mile)
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22