Page 6 - Uninet Annual Report 2562
P. 6

สารจากผูบริหาร UNINET                                                  โครงสรางสำนักงานบริหารเทคโนโลยี

                                                                    สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
          สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สื่อสัญญาณเพื่อออกอินเทอรเน็ตเพียงอยางเดียว แตถูกสรางขึ้น
       หรือ UniNet เปนหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง โดยมีเปาหมายเพื่อใหสมาชิกบนเครือขาย UniNet สามารถติดตอ
       การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทำหนาที่พัฒนา สื่อสารจัดการเรียนการสอน การวิจัยและเขาถึงขอมูลแหลง                    ผูอำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยี
       เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา บริการระบบ เรียนรูระหวางกันไดบนเครือขาย และยังสามารถเชื่อมตอ และ                    สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
       สื่อสารความเร็วสูงกับสถาบันการศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ และ ดำเนินกิจกรรมขางตนกับเครือขายเพื่อการศึกษาวิจัยอื่นทั่วโลก
       เปนหนวยงานซึ่งทำหนาที่เชื่อมโยงเครือขายเพื่อการศึกษาวิจัยไทย นอกจากนี้ UniNet ยังทำหนาที่บริหารความรวมมือโดยรวม                รองศาตราจารย ดร.สมศักดิ์ มิตะถา
       เขากับเครือขายเพื่อการศึกษาวิจัยทั่วโลก  สงผลใหสถาบันการ กับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาดำเนินโครงการพัฒนาเครือขาย
       ศึกษาในประเทศสามารถติดตอสื่อสารระหวางกันไดอยางเปน หองสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) เพื่อพัฒนาฐานขอมูลที่เปน
       เอกภาพผานโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ประโยชนและจัดเก็บอยูบนเครือขาย ทำใหปจจุบันในประเทศไทย     รองผูอำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยี
       และยังสามารถติดตอสื่อสารเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อการเรียน มี “คลังวิทยานิพนธ” ที่ทุกคนเขาถึงผานระบบอิเล็กทรอนิกส      สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา            รองผูอำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยี
                                                                                                  สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
       การสอนและการวิจัยกับสถาบันการศึกษา และหนวยงานวิจัย “ฐานขอมูลสหบรรณานุกรม” ที่เปนแหลงตรวจสอบที่จัดเก็บ
       ทั่วโลกไดผานเครือขายเฉพาะกิจนี้       ของหนังสือในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีการ            รองศาตราจารย ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา          ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประมา ศาสตระรุจิ
         การดำเนินการดังกลาวรัฐบาลไดสนับสนุนลงทุนพัฒนา จัดหาและเชื่อมโยงบริการแหลงเรียนรูนานาชาติ โดยการบอก
       โครงสรางพื้นฐานเครือขายดวยสื่อใยแกวนำแสง วางระบบ รับสมาชิกฐานขอมูลออนไลนตางประเทศในสาขาวิชาตางๆ เพื่อ
       อุปกรณเครือขาย เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและหนวยงานวิจัย สนับสนุนการอางอิงและจัดทำผลงานวิชาการใหกับสถาบัน
       เขาดวยกันเปนเครือขายเพื่อการศึกษาวิจัย  และจัดสรรชอง อุดมศึกษาใหสามารถจัดการศึกษาและวิจัยไดเต็มศักยภาพ                                   ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศ
       สัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงเครือขายออกสู   จากสิ่งที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาประเทศไทยมีทรัพยากร                                 นายสำนวน หิรัญวงษ
       ภายนอก โดยมุงหวังใหประเทศไทยมีรากฐานที่เขมแข็งและระบบ อีกมากมายที่ใหทุกคนไดใชประโยชน แตการเปนผูใชเพียงอยาง
       สื่อสารกลางสำหรับ การศึกษาและวิจัยของประเทศ เพื่อรองรับ เดียวอาจทำใหทรัพยากรนั้นหมดไป ผมขอเชิญชวนใหทุกคน
       การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสำหรับการติดตอ รวมกันบริหารทรัพยากรของประเทศเพื่อใหงอกงาม และเกิด                                         ผูเชี่ยวชาญดานโครงขายสายเคเบิล
       สื่อสารเขาถึง และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู และการ ประโยชนมากขึ้น และเปนรากฐานที่แข็งแรงเพื่อใหสถาบันการ                                   ใยแกวนำแสง
       วิจัยทั้งในระดับพื้นฐานและขั้นสูงตอไป     ศึกษา และหนวยงานวิจัยของประเทศไดใชประโยชนเพื่อสราง                                          นายเอนก บุญสม
         และเพื่อสรางความตระหนักและสรางความเขาใจกับสมาชิก นวัตกรรมและขีดความสามารถของประเทศไทยใหมั่นคง เขมแข็ง
       และผูใช ผมขอเรียนวาเครือขาย UniNet ไมไดมุงใหบริการเพื่อใช และยั่งยืน                                                                  ฝายนโยบายและแผนติดตาม ฝายทรัพยากรการเรียนรู ฝายอำนวยการ ฝายบริหารระบบเครือขาย ฝายวิจัยและพัฒนาระบบ
                                                                    ประเมินผล

                                                                  นางสาวปยะนุช ปรางคมณี นางสาวธนิภัสสร คงจุย นางสาววราพร ปาสา นายสุพัชรพงษ บัวนาค นายเกรียงศักดิ์ เหล็กดี
                                                                  นางสาวลักษณา ภูศรี นางสาวเสาวนีย จุยฤทธิ์ นางสาวธนสรวง ไพบูลยสุขสกุล นายวิริยะ หิรัญพงษ นายชาภิชญ จันทรสร
                                                                  นายปฐวี ชาวเชียงขวาง นางสาวศิริรัตน ศรีวงศกรกฏ นางสาวลัดดา ตุมสุทธิ์ นายพัชรพงษ เอกสินิทธกุล นางสาวมีนา พิมพเหมือน
                                                                                       นางสาวปวีณา ยินดี  นายสุธนวัฒน เวียงสิมา
                                                                            นายอรรถพร ณะรังษี
                                                                                       นายภูมิ ลายพัฒน  นายศรุต จันทรไกร
                                                                                       นางสาวประทุมพร ปญสวัสดิ์ นายชูเชิด โสมภีร
                                                                                       นายศิริพงศ จันทรมาตร นายธีวัฒน กอบุญ
                                                                                       นางสาวทิพวัลย นอยวิบล นายวชิระ เชาวลิต
                                                                                       นายกานตพงศ สุทธิประภา นายณัฐภัทร หิรัญพงษ
                                                                                       นายกอเกียรติ พุธวัฒนะ
                                                                                       นางจันทนี ดอกบัว
                                                                                       นายธีรยุทธ แตงวงษ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11