Page 7 - Uninet Annual Report 2562
P. 7

สารจากผูบริหาร UNINET โครงสรางสำนักงานบริหารเทคโนโลยี

        สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
   สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สื่อสัญญาณเพื่อออกอินเทอรเน็ตเพียงอยางเดียว แตถูกสรางขึ้น
 หรือ UniNet เปนหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง โดยมีเปาหมายเพื่อใหสมาชิกบนเครือขาย UniNet สามารถติดตอ
 การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทำหนาที่พัฒนา สื่อสารจัดการเรียนการสอน การวิจัยและเขาถึงขอมูลแหลง ผูอำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยี
 เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา บริการระบบ เรียนรูระหวางกันไดบนเครือขาย และยังสามารถเชื่อมตอ และ สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
 สื่อสารความเร็วสูงกับสถาบันการศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ และ ดำเนินกิจกรรมขางตนกับเครือขายเพื่อการศึกษาวิจัยอื่นทั่วโลก
 เปนหนวยงานซึ่งทำหนาที่เชื่อมโยงเครือขายเพื่อการศึกษาวิจัยไทย นอกจากนี้ UniNet ยังทำหนาที่บริหารความรวมมือโดยรวม รองศาตราจารย ดร.สมศักดิ์ มิตะถา
 เขากับเครือขายเพื่อการศึกษาวิจัยทั่วโลก  สงผลใหสถาบันการ กับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาดำเนินโครงการพัฒนาเครือขาย
 ศึกษาในประเทศสามารถติดตอสื่อสารระหวางกันไดอยางเปน หองสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) เพื่อพัฒนาฐานขอมูลที่เปน
 เอกภาพผานโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ประโยชนและจัดเก็บอยูบนเครือขาย ทำใหปจจุบันในประเทศไทย รองผูอำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยี
 และยังสามารถติดตอสื่อสารเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อการเรียน มี “คลังวิทยานิพนธ” ที่ทุกคนเขาถึงผานระบบอิเล็กทรอนิกส สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา รองผูอำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยี
                                       สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
 การสอนและการวิจัยกับสถาบันการศึกษา และหนวยงานวิจัย “ฐานขอมูลสหบรรณานุกรม” ที่เปนแหลงตรวจสอบที่จัดเก็บ
 ทั่วโลกไดผานเครือขายเฉพาะกิจนี้ ของหนังสือในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีการ รองศาตราจารย ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประมา ศาสตระรุจิ
   การดำเนินการดังกลาวรัฐบาลไดสนับสนุนลงทุนพัฒนา จัดหาและเชื่อมโยงบริการแหลงเรียนรูนานาชาติ โดยการบอก
 โครงสรางพื้นฐานเครือขายดวยสื่อใยแกวนำแสง วางระบบ รับสมาชิกฐานขอมูลออนไลนตางประเทศในสาขาวิชาตางๆ เพื่อ
 อุปกรณเครือขาย เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและหนวยงานวิจัย สนับสนุนการอางอิงและจัดทำผลงานวิชาการใหกับสถาบัน
 เขาดวยกันเปนเครือขายเพื่อการศึกษาวิจัย  และจัดสรรชอง อุดมศึกษาใหสามารถจัดการศึกษาและวิจัยไดเต็มศักยภาพ ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศ
 สัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงเครือขายออกสู   จากสิ่งที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาประเทศไทยมีทรัพยากร นายสำนวน หิรัญวงษ
 ภายนอก โดยมุงหวังใหประเทศไทยมีรากฐานที่เขมแข็งและระบบ อีกมากมายที่ใหทุกคนไดใชประโยชน แตการเปนผูใชเพียงอยาง
 สื่อสารกลางสำหรับ การศึกษาและวิจัยของประเทศ เพื่อรองรับ เดียวอาจทำใหทรัพยากรนั้นหมดไป ผมขอเชิญชวนใหทุกคน
 การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสำหรับการติดตอ รวมกันบริหารทรัพยากรของประเทศเพื่อใหงอกงาม และเกิด ผูเชี่ยวชาญดานโครงขายสายเคเบิล
 สื่อสารเขาถึง และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู และการ ประโยชนมากขึ้น และเปนรากฐานที่แข็งแรงเพื่อใหสถาบันการ ใยแกวนำแสง
 วิจัยทั้งในระดับพื้นฐานและขั้นสูงตอไป ศึกษา และหนวยงานวิจัยของประเทศไดใชประโยชนเพื่อสราง นายเอนก บุญสม
   และเพื่อสรางความตระหนักและสรางความเขาใจกับสมาชิก นวัตกรรมและขีดความสามารถของประเทศไทยใหมั่นคง เขมแข็ง
 และผูใช ผมขอเรียนวาเครือขาย UniNet ไมไดมุงใหบริการเพื่อใช และยั่งยืน       ฝายนโยบายและแผนติดตาม ฝายทรัพยากรการเรียนรู ฝายอำนวยการ ฝายบริหารระบบเครือขาย ฝายวิจัยและพัฒนาระบบ
         ประเมินผล

       นางสาวปยะนุช ปรางคมณี นางสาวธนิภัสสร คงจุย นางสาววราพร ปาสา นายสุพัชรพงษ บัวนาค นายเกรียงศักดิ์ เหล็กดี
       นางสาวลักษณา ภูศรี นางสาวเสาวนีย จุยฤทธิ์ นางสาวธนสรวง ไพบูลยสุขสกุล นายวิริยะ หิรัญพงษ นายชาภิชญ จันทรสร
       นายปฐวี ชาวเชียงขวาง นางสาวศิริรัตน ศรีวงศกรกฏ นางสาวลัดดา ตุมสุทธิ์ นายพัชรพงษ เอกสินิทธกุล นางสาวมีนา พิมพเหมือน
                           นางสาวปวีณา ยินดี  นายสุธนวัฒน เวียงสิมา
                 นายอรรถพร ณะรังษี
                           นายภูมิ ลายพัฒน  นายศรุต จันทรไกร
                           นางสาวประทุมพร ปญสวัสดิ์ นายชูเชิด โสมภีร
                           นายศิริพงศ จันทรมาตร นายธีวัฒน กอบุญ
                           นางสาวทิพวัลย นอยวิบล นายวชิระ เชาวลิต
                           นายกานตพงศ สุทธิประภา นายณัฐภัทร หิรัญพงษ
                           นายกอเกียรติ พุธวัฒนะ
                           นางจันทนี ดอกบัว
                           นายธีรยุทธ แตงวงษ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12