Page 8 - Uninet Annual Report 2562
P. 8

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                       วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
                            เพื่อพัฒนาการศึกษา                                              เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีการเรียนรูในอนาคต                                                                     วิสัยทัศน
               โครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอตอการจัด
           (Inter University Network) หรือที่เรียกวาเครือขาย “UniNet” การศึกษาสามารถเชื่อมตอแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันทั้ง   เปนศูนยกลางบริหารจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
           จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 ภายในและตางประเทศ                       เพื่อการศึกษาวิจัยระดับชาติ สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาองคความรูสูสังคม
           เห็นชอบใหจัดตั้งองคกรกลางดำเนินโครงการในลักษณะ     ตอมาป 2553 - 2555 กระทรวงศึกษาธิการมีการ
           การจัดหาวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง เพื่อใชสำหรับ บูรณาการเครือขายภายในกระทรวงศึกษาธิการเขาดวยกัน
           การเชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน เปนเครือขายเดียวรองรับการศึกษาทุกระดับ (ระดับอุดมศึกษา
           อุดมศึกษาและจัดตั้งเปนสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับอาชีวศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอื่นๆ) ตาม
           เพื่อพัฒนาการศึกษา ตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2540 ทำ โครงการพัฒนาเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา        พันธกิจ
           หนาที่บริหารจัดการโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนา (UniNet) เพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ โดยการพัฒนา        1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเครือขาย และเชื่อมโยงโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
           การศึกษา ซึ่งเปนการดำเนินการขยายโอกาสอุดมศึกษาสู โครงสรางพื้นฐานโครงขายเคเบิลใยแกวนำแสงขึ้นเอง เชื่อม
           ภูมิภาค โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการจัดการ ตอไปยังสถานศึกษาจำนวน 3,000 แหงทั่วประเทศ และป           และการสื่อสารของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล
           การเรียนการสอน สำนักงานฯ ไดเชื่อมโยงเครือขายเทคโนโลยี 2555-2557 มีการพัฒนาตอยอดในโครงการเครือขายการ          จัดการศึกษาวิจัยรวมกันระหวางสถาบันการศึกษา ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
           สารสนเทศของ มหาวิทยาลัย/สถาบัน ในสังกัดทบวง ศึกษาแหงชาติ (National Education Network : NEdNet)            2. บริหารจัดการเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใหเกิดการใชประโยชน
           มหาวิทยาลัยในขณะนั้น 24 แหง และวิทยาเขตสารสนเทศ ดำเนินการขยายโครงขายเคเบิลใยแกวนำแสงเชื่อมตอไปยัง
           37 แหง ตั้งแต พ.ศ. 2539 เชื่อมโยงอยูบนเครือขายสาร โรงเรียนอีกจำนวน 7,606 แหงทั่วประเทศ ซึ่งเมื่อดำเนิน       ดานการศึกษาวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
           สนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อใหสถาบันการศึกษา โครงการแลวเสร็จจะมีสมาชิกเครือขายทั้งหมดกวา 10,000     3. พัฒนาศูนยกลางบริหารจัดการและใหบริการทรัพยากรดานการศึกษาเพื่อใชประโยชนรวมกัน
           ระดับอุดมศึกษาทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคสามารถ แหงทั่วประเทศ                            4. จัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาที่จำเปนสำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

                                                                       5. สงเสริม สนับสนุนการใชทรัพยากรทางการศึกษาและวิจัยรวมกัน รวมถึงสรางความ
                                                                        รวมมือในการทำการศึกษาวิจัยระหวางสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ

                                                                       6. พัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อบริหารจัดการเครือขาย
                                                                        สถาบันการศึกษา
                                                                     วัตถุประสงค

                                                                       1. เพื่อเปนศูนยกลางการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
                                                                         ศึกษาวิจัยของประเทศ

                                                                       2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรดานการศึกษาวิจัยรวมกัน
                                                                       3. เพื่อประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารจัดการภายในองคกร

                                                                         และเผยแพรใหกับสมาชิกเครือขาย
                                                                       4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาองคความรูและนำไปใชกับสมาชิกเครือขาย

                                                                         สามารถตอยอดความรูใหกับประชาชนและสังคมได
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13