Page 9 - Uninet Annual Report 2562
P. 9

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ    วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
 เพื่อพัฒนาการศึกษา              เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีการเรียนรูในอนาคต          วิสัยทัศน
     โครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอตอการจัด
 (Inter University Network) หรือที่เรียกวาเครือขาย “UniNet” การศึกษาสามารถเชื่อมตอแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันทั้ง   เปนศูนยกลางบริหารจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 ภายในและตางประเทศ   เพื่อการศึกษาวิจัยระดับชาติ สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาองคความรูสูสังคม
 เห็นชอบใหจัดตั้งองคกรกลางดำเนินโครงการในลักษณะ     ตอมาป 2553 - 2555 กระทรวงศึกษาธิการมีการ
 การจัดหาวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง เพื่อใชสำหรับ บูรณาการเครือขายภายในกระทรวงศึกษาธิการเขาดวยกัน
 การเชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน เปนเครือขายเดียวรองรับการศึกษาทุกระดับ (ระดับอุดมศึกษา
 อุดมศึกษาและจัดตั้งเปนสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับอาชีวศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอื่นๆ) ตาม
 เพื่อพัฒนาการศึกษา ตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2540 ทำ โครงการพัฒนาเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา พันธกิจ
 หนาที่บริหารจัดการโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนา (UniNet) เพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ โดยการพัฒนา   1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเครือขาย และเชื่อมโยงโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 การศึกษา ซึ่งเปนการดำเนินการขยายโอกาสอุดมศึกษาสู โครงสรางพื้นฐานโครงขายเคเบิลใยแกวนำแสงขึ้นเอง เชื่อม
 ภูมิภาค โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการจัดการ ตอไปยังสถานศึกษาจำนวน 3,000 แหงทั่วประเทศ และป    และการสื่อสารของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล
 การเรียนการสอน สำนักงานฯ ไดเชื่อมโยงเครือขายเทคโนโลยี 2555-2557 มีการพัฒนาตอยอดในโครงการเครือขายการ    จัดการศึกษาวิจัยรวมกันระหวางสถาบันการศึกษา ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
 สารสนเทศของ มหาวิทยาลัย/สถาบัน ในสังกัดทบวง ศึกษาแหงชาติ (National Education Network : NEdNet)   2. บริหารจัดการเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใหเกิดการใชประโยชน
 มหาวิทยาลัยในขณะนั้น 24 แหง และวิทยาเขตสารสนเทศ ดำเนินการขยายโครงขายเคเบิลใยแกวนำแสงเชื่อมตอไปยัง
 37 แหง ตั้งแต พ.ศ. 2539 เชื่อมโยงอยูบนเครือขายสาร โรงเรียนอีกจำนวน 7,606 แหงทั่วประเทศ ซึ่งเมื่อดำเนิน    ดานการศึกษาวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
 สนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อใหสถาบันการศึกษา โครงการแลวเสร็จจะมีสมาชิกเครือขายทั้งหมดกวา 10,000   3. พัฒนาศูนยกลางบริหารจัดการและใหบริการทรัพยากรดานการศึกษาเพื่อใชประโยชนรวมกัน
 ระดับอุดมศึกษาทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคสามารถ แหงทั่วประเทศ   4. จัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาที่จำเปนสำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

           5. สงเสริม สนับสนุนการใชทรัพยากรทางการศึกษาและวิจัยรวมกัน รวมถึงสรางความ
             รวมมือในการทำการศึกษาวิจัยระหวางสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ

           6. พัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อบริหารจัดการเครือขาย
             สถาบันการศึกษา
          วัตถุประสงค

            1. เพื่อเปนศูนยกลางการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
             ศึกษาวิจัยของประเทศ

            2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรดานการศึกษาวิจัยรวมกัน
            3. เพื่อประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารจัดการภายในองคกร

             และเผยแพรใหกับสมาชิกเครือขาย
            4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาองคความรูและนำไปใชกับสมาชิกเครือขาย

             สามารถตอยอดความรูใหกับประชาชนและสังคมได
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14